Arnesi d’imparera di a lingua corsa

I verbi

Indicativu prisenti Indicativu imparfettu Imperativu prisenti Cundiziunali prisenti Sughjuntivu prisenti Sughjuntivu imparfettu Futuru
Ausiliariu : Essa - issendu ; statu
 • socu
 • semu
 • seti
 • eru
 • eri
 • era
 • èrami
 • èrati
 • èrani
 •  
 • sìi
 •  
 • sìami
 • sìati
 •  
 • sarìu
 • sarìi
 • sarìa
 • sarìami
 • sarìati
 • sarìani
 • ch’e sìi
 • ch’è tù sìi
 • ch’eddu sìi
 • ch’è no sìami
 • ch’è vo sìati
 • ch’eddi sìani
 • ch’è fussi
 • ch’è tù fussi
 • ch’eddu fussi
 • ch’è no fùssimu
 • ch’è vo fùssiti
 • ch’eddi fùssini
 • saraghju
 • sarè
 • sarà
 • saremu
 • sareti
 • sarani
Ausiliariu : Avè - avendu ; avutu
 • aghju
 • (av)emu
 • (av)eti
 • ani
 • avìu
 • avìi
 • avìa
 • avìami
 • avìati
 • avìani
 •  
 • aghji
 •  
 • àghjimi
 • àghjiti
 • àghjini
 • avarìu
 • avarìi
 • avarìa
 • avarìami
 • avarìati
 • avarìani
 • ch’e àghji
 • ch’è tù àghji
 • ch’eddu àghji
 • ch’è no àghjimi
 • ch’è vo àghjiti
 • ch’eddi àghjini
 • ch’e avessi
 • ch’è tù avessi
 • ch’eddu avessi
 • ch’è no avessimu
 • ch’è vo avessiti
 • ch’eddi avessini
 • avaraghju
 • avarè
 • avarà
 • avaremu
 • avareti
 • avarani
Primu gruppu : Cantà - cantendu ; cantatu
(baddà, caccià l'arba, caccighjà u cignali, cuddà, cumprà, falà, magnà, parlà, purtà, saltà, scruccà, spazzà, travaddà, viaghjà, vulà ≠ arrubà…)
 • cantu
 • canti
 • canta
 • cantemu
 • canteti
 • càntani
 • cantàiu
 • cantài
 • cantàia
 • cantàiami
 • cantàiati
 • cantàiani
 •  
 • canta
 •  
 • cantemu
 • canteti
 •  
 • cantarìu
 • cantarìi
 • cantarìa
 • cantarìami
 • cantarìati
 • cantarìani
 • ch’e canti
 • ch’è tù canti
 • ch’eddu canti
 • ch’è no càntimi
 • ch’è vo càntiti
 • ch’eddi càntini
 • ch’e cantessi
 • ch’è tù cantessi
 • ch’eddu cantessi
 • ch’è no cantèssimu
 • ch’è vo cantèssiti
 • ch’eddi cantèssini
 • cantaraghju
 • cantarè
 • cantarà
 • cantaremu
 • cantareti
 • cantarani
Sigondu gruppu : Creda - cridendu ; cridutu
(batta, ceda, senta, sparta, venda…)
 • credu
 • credi
 • credi
 • cridimu
 • criditi
 • credini
 • cridìu
 • cridìi
 • cridìa
 • cridìami
 • cridìati
 • cridìani
 •  
 • credi
 •  
 • cridimu
 • criditi
 •  
 • cridarìu
 • cridarìi
 • cridarìa
 • cridarìami
 • cridarìati
 • cridarìani
 • ch’e credi
 • ch’è tù credi
 • ch’eddu credi
 • ch’è no credimi
 • ch’è vo crediti
 • ch’eddi credini
 • ch’e cridissi
 • ch’è tù cridissi
 • ch’eddu cridissi
 • ch’è no cridìssimu
 • ch’è vo cridìssiti
 • ch’eddi cridìssini
 • cridaraghju
 • cridarè
 • cridarà
 • cridaremu
 • cridareti
 • cridarani
Sigondu gruppu cù u participiu passatu in itu : Dorma - durmendu ; durmitu
(arrusta, bodda, fughja…)
 • dormu
 • dormi
 • dormi
 • durmimu
 • durmiti
 • dormini
 • durmìu
 • durmìi
 • durmìa
 • durmìami
 • durmìati
 • durmìani
 •  
 • dormi
 •  
 • durmimu
 • durmiti
 •  
 • durmarìu
 • durmarìi
 • durmarìa
 • durmarìami
 • durmarìati
 • durmarìani
 • ch’e dormi
 • ch’è tù dormi
 • ch’eddu dormi
 • ch’è no dormimi
 • ch’è vo dormiti
 • ch’eddi dormini
 • ch’e durmissi
 • ch’è tù durmissi
 • ch’eddu durmissi
 • ch’è no durmìssimu
 • ch’è vo durmìssiti
 • ch’eddi durmìssini
 • durmaraghju
 • durmarè
 • durmarà
 • durmaremu
 • durmareti
 • durmarani
Terzu gruppu : Escia - iscendu ; iscitu
(finiscia, smarriscia, pinturiscia…)
 • escu
 • esci
 • esci
 • iscimu
 • isciti
 • escini
 • iscìu
 • iscìi
 • iscìa
 • iscìami
 • iscìati
 • iscìani
 •  
 • esci
 •  
 • iscimu
 • isciti
 •  
 • isciarìu
 • isciarìi
 • isciarìa
 • isciarìami
 • isciarìati
 • isciarìani
 • ch’e esci
 • ch’è tù esci
 • ch’eddu esci
 • ch’è no escimi
 • ch’è vo esciti
 • ch’eddi escini
 • ch’e iscissi
 • ch’è tù iscissi
 • ch’eddu iscissi
 • ch’è no iscessimi
 • ch’è vo iscessiti
 • ch’eddi iscessini
 • isciaraghju
 • isciarè
 • isciarà
 • isciaremu
 • isciareti
 • isciarani
(I verbi di u quartu gruppu sò tutti cù irregularità : avè, deva, parè, pudè, sapè, valè, vulè.)
Forma prunuminale : Cansassi - cansendusi ; sendusi cansatu
 • mi cansu
 • ti cansi
 • si cansa
 • ci cansemu
 • vi canseti
 • si cànsani
 • mi cansàiu
 • ti cansài
 • si cansàia
 • ci cansàiami
 • vi cansàiati
 • si cansàiani
 •  
 • cansatti
 •  
 • cansemuci
 • cansetivi
 •  
 • mi cansarìu
 • ti cansarìi
 • si cansarìa
 • ci cansarìami
 • vi cansarìati
 • si cansarìani
 • ch’e mi cansi
 • ch’è tù ti cansi
 • ch’eddu si cansi
 • ch’è no ci cànsimi
 • ch’è vo vi cànsiti
 • ch’eddi si cànsini
 • ch’e mi cansassi
 • ch’è tù ti cansassi
 • ch’eddu si cansassi
 • ch’è no ci cansàssimi
 • ch’è vo vi cansàssiti
 • ch’eddi si cansàssini
 • mi cansaraghju
 • ti cansarè
 • si cansarà
 • ci cansaremu
 • vi cansareti
 • si cansarani
Andà - andendu ; andatu
 • vocu
 • andemu
 • andeti
 • vani
 • andàiu
 • andài
 • andàia
 • andàiami
 • andàiati
 • andàiani
 •  
 •  
 • andemu
 • andeti
 •  
 • andarìu
 • andarìi
 • andarìa
 • andarìami
 • andarìati
 • andarìani
 • ch’e vochi
 • ch’è tù vochi
 • ch’eddu vochi
 • ch’è no vòchimi
 • ch’è vo vòchiti
 • ch’eddi vòchini
 • ch’e andessi
 • ch’è tù andessi
 • ch’eddu andessi
 • ch’è no andèssimi
 • ch’è vo andèssiti
 • ch’eddi andèssini
 • andaraghju
 • andarè
 • andarà
 • andaremu
 • andareti
 • andarani
Bia - biendu ; bitu
 • bicu
 • bii
 • bii
 • biimu
 • biiti
 • bìini
 • biìu
 • biì
 • biìa
 • biìami
 • biìati
 • biìani
 •  
 • bii
 •  
 • biimu
 • biiti
 •  
 • biarìu
 • biarìi
 • biarìa
 • biarìami
 • biarìati
 • biarìani
 • ch’e bia
 • ch’è tù bia
 • ch’eddu bia
 • ch’è no bìimi
 • ch’è vo bìiti
 • ch’eddi bìini
 • ch’e biissi
 • ch’è tù biissi
 • ch’eddu biissi
 • ch’è no biìssimi
 • ch’è vo biìssiti
 • ch’eddi biìssini
 • biaraghju
 • biarè
 • biarà
 • biaremu
 • biareti
 • biarani
Capiscia - capiscendu ; capitu
 • capiscu
 • capisci
 • capisci
 • capimu
 • capiti
 • capìscini
 • capiscìu
 • capiscìi
 • capiscìa
 • capiscìami
 • capiscìati
 • capiscìani
 •  
 • capisci
 •  
 •  
 •  
 •  
 • capisciarìu
 • capisciarìi
 • capisciarìa
 • capisciarìami
 • capisciarìati
 • capisciarìani
 • ch’e capischi
 • ch’è tù capischi
 • ch’eddu capischi
 • ch’è no capìschimi
 • ch’è vo capìschiti
 • ch’eddi capìschini
 • ch’e capischissi
 • ch’è tù capischissi
 • ch’eddu capischissi
 • ch’è no capischìssimi
 • ch’è vo capischìssiti
 • ch’eddi capischìssini
 • capisciaraghju
 • capisciarè
 • capisciarà
 • capisciaremu
 • capisciareti
 • capisciarani
Cunnoscia - cunniscendu ; cunnisciutu
 • cunnoscu
 • cunnosci
 • cunnosci
 • cunniscimu
 • cunnisciti
 • cunnoscini
 • cunniscìu
 • cunniscìi
 • cunniscìa
 • cunniscìami
 • cunniscìati
 • cunniscìani
 •  
 • cunnosci
 •  
 •  
 •  
 •  
 • cunnisciarìu
 • cunnisciarìi
 • cunnisciarìa
 • cunnisciarìami
 • cunnisciarìati
 • cunnisciarìani
 • ch’e cunnoschi
 • ch'è tù cunnoschi
 • ch’eddu cunnoschi
 • ch'è no cunnoschimi
 • ch'è vo cunnoschiti
 • ch’eddi cunnoschinimi
 • ch’e cunniscissi
 • ch'è tù cunniscissi
 • ch’eddu cunniscissi
 • ch'è no cunniscìssimi
 • ch'è vo cunniscìssiti
 • ch’eddi cunniscìssini
 • cunnisciaraghju
 • cunnisciarè
 • cunnisciarà
 • cunnisciaremu
 • cunnisciareti
 • cunnisciarani
- dendu ; datu
 • docu
 • da
 • da
 • demu
 • deti
 • dani
 • dàiu
 • dàii
 • dàia
 • dàiami
 • dàiati
 • dàiani
 • demu
 • deti
 • darìu
 • darìi
 • darìa
 • darìami
 • darìati
 • darìani
 • ch’e dochi
 • ch’è tù dochi
 • ch’eddu dochi
 • ch’è no dochimi
 • ch’è vo dochiti
 • ch’eddi dochini
 • ch’e dassi
 • ch’è tù dassi
 • ch’eddu dassi
 • ch’è no dassimi
 • ch’è vo dassiti
 • ch’eddi dassini
 • daraghju
 • darè
 • darà
 • daremu
 • dareti
 • darani
Deva - divendu ; divutu
(sulamenti par un debbitu eccettu ad u prisenti)
 • devu
 • devi
 • devi
 • divimu
 • diviti
 • devini
 • divìu
 • divìi
 • divìa
 • divìami
 • divìati
 • divìani
 • divarìu
 • divaristi
 • divarìa
 • divarìami
 • divarìati
 • divarìani
 • ch’e devi
 • ch'è tù devi
 • ch’eddu devi
 • ch'è no devimi
 • ch'è vo deviti
 • ch’eddi devani
 • ch’e divissi
 • ch'è tù divissi
 • ch’eddu divissi
 • ch'è no divìssimi
 • ch'è vo divìssiti
 • ch’eddi divìssini
 • divaraghju
 • divarè
 • divarà
 • divaremu
 • divareti
 • divarani
- dicendu ; dittu
 • dicu
 • dici
 • dici
 • dimu
 • diti
 • dicini
 • dicìu
 • dicìi
 • dicìa
 • dicìami
 • dicìati
 • dicìani
 • dimu
 • diti
 • diciarìu
 • diciarìi
 • diciarìa
 • diciarìami
 • diciarìati
 • diciarìani
 • ch’e dichi
 • ch'è tù dichi
 • ch’eddu dichi
 • ch'è no dìchimi
 • ch'è vo dìchiti
 • ch’eddi dìchini
 • ch’e dicissi
 • ch'è tù dicissi
 • ch’eddu dicissi
 • ch'è no dicìssimi
 • ch'è vo dicìssiti
 • ch’eddi dicìssini
 • diciaraghju
 • diciarè
 • diciarà
 • diciaremu
 • diciareti
 • diciarani
- fendu ; fattu
 • fàcciu
 • faci
 • faci
 • femu
 • feti
 • fàcini
 • facìu
 • facìi
 • facìa
 • facìami
 • facìati
 • facìani
 • femu
 • feti
 • farìa
 • farìi
 • farìa
 • farìami
 • farìati
 • farìani
 • ch’e faci
 • ch'è tù faci
 • ch’eddu faci
 • ch'è no fàcimi
 • ch'è vo fàciti
 • ch’eddi fàcani
 • ch’e fessi
 • ch'è tù fessi
 • ch’eddu fessi
 • ch'è no fèssimi
 • ch'è vo fèssiti
 • ch’eddi fèssani
 • faraghju
 • farè
 • farà
 • faremu
 • fareti
 • farani
Parè - parendu ; parsu
 • pargu
 • pari
 • pari
 • parimu
 • pariti
 • pàrini
 • parìu
 • parìi
 • parìa
 • parìami
 • parìati
 • parìani
 • pararìu
 • pararisti
 • pararìa
 • pararìami
 • pararìati
 • pararìani
 • ch’e parghi
 • ch'è tù parghi
 • ch’eddu parghi
 • ch'è no pàrghimi
 • ch'è vo pàrghiti
 • ch’eddi pàrghini
 • ch’e parissi
 • ch'è tù parissi
 • ch’eddu parissi
 • ch'è no parìssimi
 • ch'è vo parìssiti
 • ch’eddi parìssini
 • pararaghju
 • pararè
 • pararà
 • pararemu
 • parareti
 • pararani
Piglià - pigliendu ; presu
 • pigliu
 • pigli
 • piglia
 • pigliemu
 • piglieti
 • pigliani
 • pigliàiu
 • pigliài
 • pigliàia
 • pigliàiami
 • pigliàiati
 • pigliàiani
 • pigli
 • pigliemu
 • piglieti
 • pigliarìu
 • pigliarìi
 • pigliarìa
 • pigliarìami
 • pigliarìati
 • pigliarìani
 • ch’e piglii
 • ch’è tù piglii
 • ch’eddu piglii
 • ch’è no pìddimi
 • ch’è vo pìdditi
 • ch’eddi pìddini
 • ch’e pigliessi
 • ch’è tù pigliessi
 • ch’eddu pigliessi
 • ch’è no piglièssimu
 • ch’è vo piglièssiti
 • ch’eddi piglièssini
 • pigliaraghju
 • pigliarè
 • pigliarà
 • pigliaremu
 • pigliareti
 • pigliarani
Pudè - pudendu ; pursutu
 • possu
 • pudemu
 • pudeti
 • poni
 • pudìu
 • pudìi
 • pudìa
 • pudìami
 • pudìati
 • pudìani
 • pudarìu
 • pudarìi
 • pudarìa
 • pudarìami
 • pudarìati
 • pudarìani
 • ch’e possi
 • ch’è tù possi
 • ch’eddu possi
 • ch’è no possimi
 • ch’è vo possiti
 • ch’eddi possini
 • ch’e pudissi
 • ch’è tù pudissi
 • ch’eddu pudissi
 • ch’è no pudìssimi
 • ch’è vo pudìssiti
 • ch’eddi pudìssini
 • pudaraghju
 • pudarè
 • pudarà
 • pudaremu
 • pudareti
 • pudarani
Sapè - sapendu ; saputu
 • socu
 • sapemu
 • sapeti
 • sani
 • sapìu
 • sapìi
 • sapìa
 • sapìami
 • sapìati
 • sapìani
 • sappi
 • sappimi
 • sappiti
 • saparìu
 • saparìi
 • saparìa
 • saparìami
 • saparìati
 • saparìani
 • ch’e sappi
 • ch’è tù sappi
 • ch’eddu sappi
 • ch’è no sàppimi
 • ch’è vo sàppiti
 • ch’eddi sàppini
 • ch’e sapissi
 • ch’e tù sapissi
 • ch’eddu sapissi
 • ch’è no sapìssimi
 • ch’è vo sapìssiti
 • ch’eddi sapìssini
 • saparaghju
 • saparè
 • saparà
 • saparemu
 • sapareti
 • saparani
Stà - stendu ; statu
 • stocu
 • stà
 • stà
 • stemu
 • steti
 • stani
 • stàvu
 • stàvi
 • stàva
 • stàvami
 • stàvati
 • stàvani
 • stà
 • stemu
 • steti
 • starìu
 • starìi
 • starìa
 • starìami
 • starìati
 • starìani
 • ch’e stìi
 • ch’è tù stìi
 • ch’eddu stìi
 • ch’è no sìimi
 • ch’è vo stìiti
 • ch’eddi stìini
 • ch’è stessi
 • ch’è tù stessi
 • ch’eddu stessi
 • ch’è no stèssimu
 • ch’è vo stèssiti
 • ch’eddi stèssini
 • staraghju
 • starè
 • starà
 • staremu
 • stareti
 • starani
Valè - valendu ; valsutu
 • valgu
 • vali
 • vali
 • valemu
 • valeti
 • vàlini
 • valìu
 • valìi
 • valìa
 • valìami
 • valìati
 • valìani
 • valarìu
 • valaristi
 • valarìa
 • valarìami
 • valarìati
 • valarìani
 • ch’e valghi
 • ch'è tù valghi
 • ch’eddu valghi
 • ch'è no vàlghimi
 • ch'è vo vàlghiti
 • ch’eddi vàlghini
 • ch’e valissi
 • ch'è tù valissi
 • ch’eddu valissi
 • ch'è no valìssimi
 • ch'è vo valìssiti
 • ch’eddi valìssini
 • valaraghju
 • valarè
 • valarà
 • valaremu
 • valareti
 • valarani
Vena - vinendu ; vinutu
 • vengu
 • veni
 • veni
 • vinimu
 • viniti
 • venini
 • vinìu
 • vinìi
 • vinìa
 • vinìami
 • vinìati
 • vinìani
 • veni
 • vinarìu
 • vinaristi
 • vinarìa
 • vinarìami
 • vinarìati
 • vinarìani
 • ch’e venghi
 • ch'è tù venghi
 • ch’eddu venghi
 • ch'è no venghimi
 • ch'è vo venghiti
 • ch’eddi venghini
 • ch’e vinissi
 • ch’è tù vinissi
 • ch’eddu vinissi
 • ch’è no vinìssimu
 • ch’è vo vinìssiti
 • ch’eddi vinìssini
 • vinaraghju
 • vinarè
 • vinarà
 • vinaremu
 • vinareti
 • vinarani
Vulè - vulendu ; vulsutu
( « ci vò » sprima l’ubligazioni : « ci vò à truvà la ! », « ci voni novi mesi pà… » )
 • vogliu
 • vulemu
 • vuleti
 • voni
 • vulìu
 • vulìi
 • vulìa
 • vulìami
 • vulìati
 • vulìani
 •  
 • vularìu (vurrìu)
 • vularìi
 • vularìa
 • vularìami
 • vularìati
 • vularìani
 • ch’e vogli
 • ch’è tù vogli
 • ch’eddu vogli
 • ch’è no voglimi
 • ch’è vo vogliti
 • ch’eddi voglini
 • ch’e vulissi
 • ch’è tù vulissi
 • ch’eddu vulissi
 • ch’è no vulìssimi
 • ch’è vo vulìssiti
 • ch’eddi vulìssini
 • vularaghju
 • vularè
 • vularà
 • vularemu
 • vulareti
 • vularani